Kansojenherra Oikealla ja oikeassa - Kansallisliberaalia pohdintaa

Naisen paikka on vasemmalla?

  • Naisen paikka on vasemmalla?

Feminismi on julkisessa keskustelussa pyritty jatkuvasti yhdistämään "tasa-arvoiseen" maailmankatsomukseen. Henkilö joka kannattaa tasa-arvoa on feministi ja henkilö joka kannattaa feminismiä ajaa tasa-arvoa. Feminismiä kritisoivat kannanotot pyritään tämän kehäpäätelmän perusteella siten leimaamaan joko tietämättömyydeksi tai pelkäksi pahuudeksi. Feminismiin kohdistuva kritiikki on kuitenkin entistä enemmän valtavirtaa ja erityisesti netissä ilmatilan hallinta on siirtynyt täysin feminismin vastustajille. Onko pahoilla ihmisillä valtava yliedustus internet-palstoilla vai voiko feministinen politiikka oikeasti sisältää elementtejä, joita libertaarikin on valmis vastustamaan henkeen ja vereen?

Hyvänä esimerkkinä feminismistä voidaan pitää vasemmistonaisten v.2013 hyväksymää toimintaohjelmaa, joka on selvästi tuotettu useiden feministien mutkattomalla yhteistyöllä. Vasemmistonaiset on itsessään hyvin aktiivinen feministisen politiikan lobbausjärjestö, jonka toimintaan kuuluu mm. naispuoleisten ehdokkaiden taloudellinen tukeminen. Vuonna 2010 tätä vulvaperusteista vaalirahoitusta myönnettiin naisehdokkaille peräti 25 000 euroa. Vasemmistonaiset tekevät yhteistyötä myös muiden feminististen järjestöjen, kuten esimerkiksi TANE:n ja NYTKIS ry:n kanssa.

"Naisen paikka on vasemmalla"-niminen julkaisu kertoo omalta osaltaan hyvin selkeästi feministisen politiikan päämääristä. Monilta osin julkaisussa esiintyvät kannanotot ovat myös melkoisessa ristiriidassa sen yltiöpuhtoisen sanakirjamääritelmän kanssa, johon feministit niin usein viittaavat. Perehdytäänpä tarkemmin itse ohjelman sisältöön:

 

1.) Henkilökohtainen on poliittista

 

"Sukupuolen tasa-arvon tavoittelusta pitää edetä pidemmälle ja ryhtyä purkamaan kahteen sukupuoleen perustuvaa sukupuolijärjestelmää."

Kaikki ihmisyhteisöt ylläpitävät tavalla tai toisella kahteen sukupuoleen perustuvaa sukupuolijärjestelmää, sillä hallitseva enemmistö (~99%) ihmisistä syntyy joko mieheksi tai naiseksi. Ihmisen sukupuolella ei pitäisi valtion näkökulmasta olla mitään merkitystä, mutta yhteiskunnassa ihmisten jakaantuminen kahteen pääsukupuoleen on jo pelkästään lukumäärien perusteella melko lailla pakollinen juttu.

 

"Hierarkioiden purkaminen vaikuttaa myös talouteen: kapitalismi toimii naisten palkatta tekemän työn varassa."

Kapitalismi toimii yksityisomistuksen ja markkinatalouden varassa. Kapitalismin aikaansaamasta elintason noususta hyötyvät eniten naiset, vaikka suurin osa taloudellisesta toiminnasta on miesten ylläpitämää. Kapitalistinen järjestelmä ei ole millään tavoin riippuvainen naisten "palkatta tekemästä työstä".

 

"On sanottu, että samoin kuin kapitalismissa pääoma on kasaantunutta vieraantunutta työtä, miesten johtava asema on kasaantunutta vieraantunutta rakkautta. Nykyisen kaltainen globaalikapitalismi ei tule toimeen ilman patriarkaatin vankkaa veljeyttä"

Miesten johtava asema "globaalikapitalismissa" selittyy pitkälti miesten suuremmalla riskinottokyvyllä ja eheämmällä työuralla. Miehet tekevät keskimäärin enemmän työtunteja ja ovat huomattavasti naisia taipuvaisempia yritystoimintaan. Vaikka miehiä on enemmän yhteiskunnan johtopaikoilla, heitä on myös selvä yliedustus yhteiskunnan pohjalla. Markkinataloudessa yksilön menestyminen johtuu pitkälti henkilön pätevyydestä, älykkyydestä ja tuottavuudesta, ei henkilön sukupuolesta.

 

"Todellinen tasa-arvo on mahdollista saavuttaa vain, kun erilaiset alistuksen muodot tunnistetaan ja tunnustetaan ja niihin puututaan tiedostaen niiden erilaisuus, erillisyys ja toisaalta keskinäinen riippuvuus."

Mitkä alistuksen muodot? Miten tunnistetaan? Kuka tunnistaa? Miten puututaan? Kuka puuttuu? Mikä erilaisuus ja mikä keskinäinen riippuvuus? Iso määrä suuria ihanteita ilman mitään konkreettisia toimenpiteitä!

 

2.) Kasvatuksella ja koulutuksella tasa-arvoon

 

"Kasvatus ja koulutus ovat avainasemassa, kun tavoitellaan pysyviä ja laajoja yhteiskunnallisia muutoksia. Vauvasta alkaen lapsia tulee kasvattaa kohti tasa-arvoa sekä oman itsen ja toisten kunnioittamista."

Miksi lasten vanhemmat eivät saisi itse päättää siitä, minkälainen opetus on heidän lapsilleen parasta? "Kasvatus kohti tasa-arvoa" tarkoittaa käytännössä lapsiin kohdistuvaa kommunistista aivopesua.

 

"Sukupuolisensitiivinen kasvatus on sisällytettävä kaikkien ammattikasvattajien, myös neuvolahenkilökunnan, koulutukseen. Sukupuolisensitiivinen kasvatus tulee aloittaa jo taaperoiässä ja jatkua kaikilla oppiasteilla."

Sukupuolisensitiivisyys kuulostaa ihan kivalta keksinnöltä, mikäli se tarkoittaisi sitä että lapset saavat ilmaista itseänsä haluamallaan tavalla. Tämä ihanne menee kuitenkin suoraan romukoppaan, sillä myöhemmin vasemmistonaiset toteavat mm. näin:

"Väkivalta ei ole ”normaali osa” mieheksi kasvamista tai mitään urheilulajia saati välituntileikkejä. Huolenpito ja herkkyys eivät ole vain tyttöjen ominaisuuksia. Siksi pojat tulee kasvattaa löytämään ja hyväksymään itsessään nämä ominaisuudet."

Eli käytännössä "sukupuolisensitiivinen kasvatus" on poikalapsiin kohdistuvaa henkistä väkivaltaa, jolla pyritään häivyttämään heidän sukupuolelleen tyypilliset ominaisuudet. Sukupuolisensitiivisyyden epäkohtia olen käsitellyt aiemmin mm. tässä kirjoituksessa.

 

"Peruskouluissa on oltava tasa-arvo, ihmisoikeus ja rauhankasvatusta."

Peruskoulujen tehtävä on tukea lapsen henkistä kehitystä ja rakentaa pohjaa lapsen yleissivistykselle ja itsenäiselle ajattelulle. Ihmisoikeusasiat tai vasemmistolainen rauhankasvatus eivät kuulu pienille lapsille, jotka eivät kykene vielä ajattelemaan omilla aivoillaan.

 

"Tavoitteena on saada lapset ja nuoret omaksumaan asenteita ja arvoja, joiden avulla on mahdollista pyrkiä eroon esimerkiksi Suomessa vallitsevasta väkivaltaisesta kulttuurista tai työmarkkinoiden jakautumisesta sukupuolen mukaan."

Väkivaltaan taipuvainen ihminen tuskin lopettaa toimintaansa, vaikka keski-ikäinen naishenkilö pitäisikin aiheesta luentoja koko peruskoulun ajan. Lapset ja nuoret eivät ole mitään tyhjiä tauluja, joiden asenteita ja tarpeita valtaa pitävät feministit voivat kontrolloida haluamallaan tavalla. Työmarkkinoiden jakautuminen selittyy taasen pitkälti miesten ja naisten toisistaan poikkeavista preferensseistä.

"Vanhempien lisäksi avainasemassa ovat opettajat ja opinto-ohjaajat, jotka voivat kannustaa tyttöjä hakeutumaan esimerkiksi teknisille aloille ja poikia hoiva-ja opetusaloille."

Miksi nuoret eivät saisi itse valita jatko-opiskelupaikkaansa?

 

"Kaikissa oppilaitoksissa on tehtävä tasa-arvo-suunnitelma ja opetussuunnitelmat on suvattava eli niiden sukupuolivaikutukset on arvioitava."

Miksi opetus ei voisi lähtökohtaisesti olla sukupuolineutraalia?

 

"Yliopistojen sisäiseen sukupuolihierarkiaan on puututtava ja esteet naisten etenemiselle yliopiston korkeimpiin virkoihin on purettava."

Miten puututaan? Kuka puuttuu? Kuka estää?

 

3.) Terveysbisneksen sijaan yhdenvertaisia palveluita ja hoitoa kaikille

 

"Suomessa on erittäin epätasa-arvoinen terveydenhuoltojärjestelmä, sillä työssä käyvät pääsevät työterveyshuoltoon, yksityisiä terveyspalveluita käyttävät ne, joilla on varaa ja muut käyttävät aliresurssoitua julkista terveydenhuoltoa."

Mikä ongelma on siinä, jos asiakas on valmis maksamaan laadukkaammasta tuotteesta vähän enemmän? Suomen julkinen terveydenhuolto on tälläkin hetkellä kykenemätön täyttämään velvollisuuksiaan ilman yksityisen sektorin apua.

 

"Naisten reikäinen työura ajaa naiset miehiä useammin julkisten terveyspalveluiden käyttäjiksi."

Mitä pahaa tässä on? Eikö julkista terveydenhuoltoa pidetty juuri äsken hyvänä asiana, jonka tulisi koskea kaikkia ihmisiä tasapuolisesti? Naisten ajautuminen julkiseen terveydenhuoltoon selittyy myös sillä, että naiset käyttävät keskimäärin miehiä huomattavasti enemmän terveyspalveluita.

 

"On väärin, että yksityiset klinikat keräävät voitot kauneusleikkauksista, joiden epäonnistumiset korjataan julkisella sektorilla."

Olen samaa mieltä. Kauneusleikkauksista syntyvät epäonnistumiset tulisi korjata pääosin yksityisillä terveyspalveluilla.

 

"Yksityinen hoivabisnes perustuu voitontavoittelulle, joka ei voi olla hoivan järjestämisen lähtökohtana. Se tuhoaa inhimilliset palvelut ja arvot sekä heikentää työolosuhteet."

Julkinen hoivabisnes perustuu poliittisille lehmänkaupoille, jotka eivät voi olla hoivan järjestämisen lähtökohtana. Julkinen palveluntuotanto rajoittaa terveyspalveluiden tarjontaa sekä heikentää suuresti julkisen talouden tasapainoa.

 

"Naisilla on oltava oikeus päättää itse lisääntymisestään ilman painostusta."

Lisääntymiseen liittyvät päätökset tulisi kuitenkin korvata pääosin omasta pussista. 

 

"Abortin perusteeksi on riitettävä naisen oma tahto."

Miehellä tulee myös olla vastaava vapaus päättää isyydestään. Mikäli mies ei tunne soveltuvansa isän rooliin, hänelläkin tulee olla mahdollisuus luopua isyydestään.

 

4.) Sukupuolittunut vanhuus

 

"Väestön vanhenemiseen liittyvillä uhkakuvilla yritetään luoda hyväksyntää palveluiden yksityistämiselle ja palvelumaksujen korotuksille."

Väestön vanheneminen (ja siitä johtuva lisääntynyt palveluntarve) on yleisesti tunnettu taloudellinen ongelma, joka syö melkoisesti muutenkin niukkoja resursseja. Julkisen palveluntuotannon siirtyminen yksityiselle sektorille on yksi keino välttää väestön vanhenemisesta johtuvaa julkisen talouden alijäämää.

 

"Julkisen sektorin rahoitus on saatava kuntoon bisnesajattelun sijaan. Julkisilla verovaroilla järjestetyt hoivapalvelut takaavat tasa-arvoisen kohtelun ikäihmisille eläkkeen ja omaisuuden suuruudesta riippumatta."

Suomen valtio velkaantuu tällä hetkellä noin seitsemän miljardia euroa vuodessa. Millä rahoilla vasemmistonaiset rahoittavat inhimillisemmän vaihtoehtonsa?

 

5.) Oikeus toimeentuloon

 

"Tavoitteenamme on, että veroja kerätään niiltä, joilla verojen maksamiseen on varaa. Pääomatuloja on verotettava kuten muitakin ansiotuloja. Tämä pienentää myös sukupuolten välisiä tuloeroja, sillä suurien pääomatulojen saajat ovat useimmiten miehiä, jotka selviävät nyt kevyemmällä verotuksella"

Ratkaisu aiempiin rahoitusongelmiin on näemmä löytynyt. Ajatus siitä, että työssäkäyvät miehet rahoittaisivat kaikki aiemmin mainitut uudistukset ei ole kovinkaan suuri yllätys. Ottaen huomioon miesten osuuden koko verokertymästä, on väite kevyemmästä veroituksesta vähintääkin huvittava.

 

"Merkittävä köyhyysriski on erityisesti yksinhuoltajilla, joista valtaosa on naisia. Yksinhuoltajaperheiden tuloista suurin osa menee vuokraan. Tätä tilannetta on helpotettava korottamalla asumistukea ja rakentamalla enemmän edullisia vuokra-asuntoja."

Se, että yksi väestöryhmä saa kaikkien muiden etuuksien lisäksi myös puoli-ilmaiset vuokra-asunnot asettaa ihmiset väistämättä hyvin eriarvoiseen asemaan. Yh-äitiyttä ei tulisi pitää lähtökohtaisesti normina, vaan enemmänkin niin lapsen kuin äidinkin kannalta harmillisena tilanteena.

 

"Yksinhuoltajien köyhyys on lisääntynyt viime vuosina huolestuttavasti."

Kuin myös yksinhuoltajien lukumäärä itsessään. Vaikka onkin tilanteita, missä yh-äitiys on käytännössä ainoa mahdollinen perhemalli (esim isän vaikean alkoholismin tai väkivaltaisuuden takia), sitä ei tulisi pitää yhtä tavoiteltavana instituutiona mitä ydinperhettä, missä molemmat vanhemmat pääsevät vaikuttamaan lapsensa kasvattamiseen.

Naiset ovat eron aktiivinen osapuoli 80% tapauksista. Uskon, että tähän määrään sisältyy myös paljon miehiä, jotka eivät olleet suhteen aikana väkivaltaisia tai päihdeongelmaisia. Huoltajuuskiistojen määrä kertoo myös omalta osaltaan siitä, että yh-äitiys voi olla naiselle aivan tietoinen valinta. Mielestäni näistä päätöksistä seuraava taloudellinen vastuu tulisi olla pääosin ihmisellä itsellään, eikä kyseisen ihmisen naapurilla.

 

"Myös matalasti koulutettujen naisten pitää tulla palkallaan toimeen."

Nykyisellä kokonaisveroasteella pyyntö on vähintäänkin hankalasti toteutettavissa.

 

6.) Tasa-arvoinen työelämä

 

"Naisvaltaisten alojen palkkojen kohentamiseen on suunnattava riihikuivaa rahaa."

Naisten taloudellisen aseman kohentuminen vaatisi naisten nykyistä suurempaa osallistumista tuottavien alojen toimintaan ja yritysmaailmaan. Naisten kerääntyminen tulosvastuuttoman julkisen sektorin virkoihin ei edesauta korkeampaa palkkakehitystä.

 

"Kuntien tuottamien palvelujen siirtyminen yksityistämisen, yhtiöittämisen ja ulkoistamisen kautta yksityiselle sektorille vaikuttaa erityisesti naisten asemaan, koska naisten asema työntekijöinä ja palveluiden käyttäjinä muuttuu aiempaa epävarmemmaksi."

Eli naisten etuoikeutettu asema työntekijöinä laskee samalle tasolle miesten kanssa. Pelkästään teollisuudesta on kadonnut vuoden 2008 jälkeen yli 90 000 työpaikkaa.

 

"Naisten ongelmiin työelämässä tarjotaan usein ratkaisuksi itsensä työllistämistä tai yrittäjyyttä. Itsensä työllistäjien asema työmarkkinoilla on kuitenkin usein kehnompi kuin palkansaajien, ja samoin pienyrityksissä yrittäjän mahdollisuudet esimerkiksi sairasloman tai hoitovapaan pitämiseen ovat usein varsin huonot"

Yrittäjistä yli 75% on tällä hetkellä miehiä. Eikö naisten parempi asema liike-elämässä ollut juurikin yksi feministien vaatimuksista?

 

7.) Median mahti ja taiteen voima

 

"Naiset käyttävät kulttuuripalveluja huomattavasti miehiä enemmän. Taiteen tukeminen on siis myös naisten tukemista."

Millä perusteella kaikkien muiden pitäisi rahoittaa rajatun ihmisjoukon taideharrastuksia? Jos ihminen pitää taiteesta, hän on varmasti valmis myös maksamaan siitä.

 

"Koska kulttuurin ja taiteen harrastaminen edistää myös terveyttä ja hyvinvointia, on tärkeää saada myös miehet taiteen ja kulttuurin pariin. "

Miehet osaavat varmasti käyttää haluamiaan palveluita ihan itse.

 

"Taiteen tekijöiden on saatava työstään kohtuullinen korvaus ja toimeentulo. Naistaiteilijoiden tulotaso on usein huomattavasti miehiä alhaisempi. "

Naistaiteilijoiden kannattaisi siinä tapauksessa tuottaa taidetta, joka vastaa asiakkaiden kysyntään.

 

"Seksistisen mainonnan vaikutukset on selvitettävä ja sitä on rajoitettava. Kaupallisen mainonnan sijaan julkista tilaa tulee tarjota epäkaupalliseen viestintään ja ilmoitustilaksi esimerkiksi kansalaistoimijoille......Lainsäädäntöä on uudistettava, jotta väkivaltaiseen ja seksistiseen viestintään voidaan yhteisin pelisäännöin puuttua...Tasa-arvolakia on laajennettava koskemaan myös mainoksia."

= DDR

 

8.) Ihmiskauppa ja kaupallinen seksi

 

"Ihmiskaupan uhreille on myönnettävä oleskelulupa ilman ehtoja ja heille on perustettava salaisia turvakoteja"

Voin vain kuvitella kuinka monta tuhatta "ihmiskaupan uhria" saapuisi Suomeen välittömästi tämän uudistuksen jälkeen.

 

9.) Väkivallan kulttuurista kunnioitukseen ja turvallisuuteen

 

"Vaikka Suomessa puhutaan puolustusvoimista, on Suomenkin armeija osa väkivaltakoneistoa. Väkivalta ei tuo turvallisuutta ja siksi Suomen ei pidä vahvistaa armeijan asemaa yhteiskunnassa esimerkiksi liittymällä Natoon."

Mahdollista Venäjän armeijan hyökkäystä on sangen hankala torjua pelkillä naiskiintiöillä ja perättömillä raiskaussyytteillä.

 

10.) Suomen, Euroopan ja maailman naiset

 

"Maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi on otettava ihmisen oikeus liikkua ja oikeus pyrkiä parempaan elämään. Keskiöön on otettava muuttajat itse valtion suvereniteetin tai yritysten kilpailukyvyn turvaamisen ja suojelun sijaan."

Maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi on otettava vastaanottavan maan etu sekä kyseisen maan kantaväestön turvallisuus. Väestön vapaa liikkuvuus on suuressa ristiriidassa feministien suurten julkisten projektien kanssa, sillä mitä enemmän maahan saapuu ihmisiä jakamaan kakkua, sitä vähemmän sitä on kaikille tarjolla.

 

11.) Kestävä elämänmuoto

 

"Ympäristönsuojelun, etenkin ilmastonmuutoksen, kannalta tärkeintä on saada valtiot rajoittamaan teollisuuden ja talouden toimintaa lainsäädännöllä sekä sen tiukalla valvonnalla ja todellisilla sanktioilla, mikäli lakeja ei noudateta."

Valtion ylläpitämä säännöstely ja talouden manipulointi heikentävät dramaattisesti suomalaisten yritysten tuotantoa ja muuta taloudellista toimintaa. Mitä tiukempaa kurituspolitiikkaa valtio soveltaa teollisille aloille, sitä enemmän ihmisiä jää väistämättä tuottavan työn ulkopuolelle. Feministien vaatimusta korkeammasta elintasosta on täysin mahdotonta toteuttaa, mikäli tuottava työ katoaa Suomesta.

Päästöjen dramaattinen vähentäminen onnistuisi vain silloin, jos suomalaisten nykyinen elintaso laskisi huimasti. Elintason nopea lasku taas heikentäisi erittäin paljon suomalaisten naisten taloudellista asemaa.

 

12.) Naiset päättäjiksi joka tasolle

 

"Kiintiöiden suurin ongelma on se, että niiden myötä saatetaan ajatella, että tasa-arvo on saavutettu. Kuitenkin määrällinen tasa-arvo on vain lähtöpiste kuljettaessa kohti todellista tasa-arvoa, jolloin kiintiöt voidaan unohtaa."

Mitä tarkoittaa "todellinen tasa-arvo", jos pelkästään osittainen tasa-arvokin tarkoittaa naiskiintiöitä?

 

"Pörssiyhtiöiden hallituksiin sukupuolikiintiöt."

Eivätkös samat feministit aiemmin valittaneet siitä kuinka röyhkeästi naisia pakotetaan yritystoimintaan? Feministit kokevat siis olevansa oikeutettuja huippuvirkoihin ilman mitään henkilökohtaista vaivaa.

 

"Sukupuolentutkimuksen resursseja on vahvistettava, jotta saamme ajantasaista tietoa tasa-arvopolitiikkaan ja asiantuntijoita tasa-arvotyöhön."

Sukupuolentutkimus tulisi poistaa kokonaan suomalaisista yliopistoista.

 

---

Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta että feministinen politiikka on paljon muutakin kuin "sukupuolten välistä tasa-arvoa". Feministinen politiikka, ainakin miten vasemmistonaiset sen esittävät, on sekoitus kommunismia, sensuuria ja sukupuolikiintiöitä. Jos vasemmistonaiset eivät edusta feminismiä, miksi "oikeat feministit" eivät ole julkisesti haastaneet kyseistä ohjelmaa?

Vähemmästkin menee pää pyörälle.

---

Tuukka Kuru

M11

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

"Sukupuolentutkimus tulisi poistaa kokonaan suomalaisista yliopistoista."

Oletko joku stalinistikommunisti, kun haluat päättää mitä autonomiset, säätiömuotoiset tai ykstiyiset yliopistot opettavat? Täytyykö kaikki oppikirjat käyttää Tuukka Kurun sensuurin lävitse?

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Jiri hei, älähän heti noin rajusti innostu!

Jos korkeakoulujärjestelmä pyörisi yksityisin varoin, eli opiskelijat itse kustantaisivat opintonsa, sukupuolentutkimuksessa ei ole mitään ongelmaa.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Eihän siinä nytkään ole mitään ongelmaa, koska ei valtiovalta kontrolloi opintojen sisältöjä, vaan ne määräytyvät tieteen oman "evoluution" mukaisesti yliopistoyhteisön sisältä päin -- paitsi Neuvostoliitto oli poikkeus, jossa Stalin päätti mitä saa opettaa ja mitä ei, ja näemmä jos Tuukasta tulisi diktaattori, niin myös hän tekisi samoin.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru Vastaus kommenttiin #6

Tiedän että valinnanvapaus voi olla vaikea konsepti purtavaksi, mutta väännän vähän rautalangasta:

Se että valtio ei kontrolloi opintojen sisältöjä ei poista sitä tosiasiaa että kyseiset puljut pyörivät suurilta osin julkisin varoin. Jos minä olisin yksinvaltias (libertaarissa yhteiskunnassa?!)ihmiset saisivat vapaasti itse perustaa mitä kouluja haluaa _omilla rahoillaan_.

Vasemmistolaisen on myös aika paha syyttää ketään stalinistiksi.

Niko Sillanpää

No, tieteellisiä perusteitahan tieteellisen metodin ja demarkaation kannalta oikeastaan minkään "studies"-päätteisen yhteiskuntatieteiden alla olevan alan yliopistostolaitoksen sisällä olemiselle ei ole. Vielä vähemmän on syytä laittaa kyseisiin aloihin veronmaksajien rahoja, koska he eivät saa minkäänlaista vastinetta tai muutakaan impaktia investoinnilleen.

Parempi paikka näille olisi jokin poliittinen think tank tai yksityinen säätiö, jos vaikka isäntämme Herlin, Forbes-lehden mukaan yksi Suomen neljästä miljardööristä, haluaa lisää rahoittaa.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Selitetään tämä juttu nuorelle miehelle, niin ei tarvitse käyttää aikaa liikaa näiden feministien puuhasteluiden miettimiseen.

Feministit ovat hyvin usein lesboja, ja lesbojen ongelmana on ollut se, että homoseksuaalisuus on yhteiskunnassa ollut tuomittu asia. Tästä seuraa se ongelma, että jos lesbojen täytyy tehdä jotain, että he eivät kokisi olevansa tuomittavasti toimivia naisia.

Tämä ongelma on ratkaistu siten, että on ajateltu niin, että homoseksuaalisuuden tuomitseminen ei ole ikuinen, kiveen hakattu, universaali totuus, vaan homoseksuaalien tuomitseminen on yhteiskunnallinen ilmiö. On nimittäin niin, että historiassa on ollut yhteiskuntia, jotka ovat suhtautuneet täysin sallivasti homoseksuaalisuuteen ja tällaisia yhteiskuntia on tänäkin päivänä.

Ajatuksesta: "Olen lesbo, olen siis väärin käyttäytyvä nainen", päästään eroon siten, että todetaan homoseksuaalisuuden tuomitsemisen olevan yhteiskunnallinen ilmiö, jota vastaan tulee kamppailla. Homoseksuaalisuuden tuomitseminen on poliittinen valinta, ja toisenlainen poliittinen valinta olisi siis se, että homoseksuaalisuus on hyväksyttyä. Tämän vuoksi lesbot feministit olivat niin innnoissaan Kate Milletin kirjasta Sexual politics.

Kun sitten oltiin keksitty tämä, että homoseksuaalien syrjintä on yhteiskunnallista ja poliittista, niin sen jälkeen lainattiin etenkin mustien kansalaisoikeusliikkeeltä ajatus siitä, että homoseksuaalien tuomitseminen on sortoa. Pridemarssikin on lainattu USA:n mustien Black Pride-liikkeesta. Ja kun on kyse sorrosta, niin yleensä sorretut edustavat vasemmistoa ja vasemmistolaisia ideologioita. Yhteiskunnan hyväosaiset eivät oikein voi olla sorrettuja, ja siksi oikeistolais-konservatiivinen ajatustapa ei oikein sovi.

Tässä on siis tapahtunut prosessi, jossa ennen seksiä oman sukupuolen edustajan kanssa pidettiin vääränlaisena seksuaalisuutena ja perverssinä. Sitten lainattiin vasemmistolta ja syrjityiltä vähemmistöiltä ajatusmalli, jonka mukaan etnisten vähemmistöjen ja muiden sorrettujen pitää ryhtyä yhteiskunnalliseen taisteluun vapautuakseen sorrosta. Kyse on lopulta seksuaalimoraalita, siitä, mikä katsotaan oikeaksi ja vääräksi seksiksi, mutta asia on konstruoitu nykyisin niin, että kyse on sorretusta vähemmistöstä ja sen taistelusta enemmistön epäoikeudenmukaista sortoa vastaan. Homoseksuaalisuuden muuttamiseksi hyväksyttäväksi on siis lainattu koko paketti: "sorretut ja alistetut, nouskaa vastarintaan riistäjiä ja valtaapitäviä ja heidän ideologiaansa vastaan".

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Mielenkiintoinen analyysi, mutta mielestäni feministinen politiikka tulisi mieltää pääasiassa vasemmistolaiseksi liikehdinnäksi ja pyrkiä analysoimaan sitä pitkälti sen puitteissa.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Feministinen politiikka päinvastoin on pyrkinyt irtisanoutumaan tiukasta vasemmistolaisesta liikehdinnästä eli maailman ymmärtämisen dialektisesti vain ja ainoastaan työvoiman ja pääoman välisenä ristiriitana.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru Vastaus kommenttiin #11

Eihän se ole irtisanoutumista, jos perinteistä sortaja-sorrettava-jakoa halutaan vain laajentaa koskemaan myös pääoman ulkopuolisia asioita.

Kyseessähän on eräänlainen Vasemmisto v2.0

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

"On nimittäin niin, että historiassa on ollut yhteiskuntia, jotka ovat suhtautuneet täysin sallivasti homoseksuaalisuuteen ja tällaisia yhteiskuntia on tänäkin päivänä.

Ei ole. Yhtäkään. Homoseksuaalisuus on n. 100 vuotta vanha käsite. Sitä ennen se on ollut jotakin muuta. Samaa sukupuoleen kohdistuva seksuaalinen kiinnostus on eri kulttuureissa ollut eri roolissa, mutta homoseksuaalisuus syntyi sairausmäärityksen kautta.

Tapani Isberg

Veitsenterävä ja osuva analyysi, johon käytetty aikaa ja vaivaa. On älyllinen nautinto lukea loogista argumentaatiota. Kiitos.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Jos nyt ihan vähän sörkin..vain siksi,koska joku meni sanomaan tätä loogiseksi argumentoinniksi :)

"Feminismiä kritisoivat kannanotot pyritään tämän kehäpäätelmän perusteella siten leimaamaan joko tietämättömyydeksi tai pelkäksi pahuudeksi."

Ja taas toisaalta.. feminismiä kannattavat kannanotot pyritään leimaamaan joko tietämättömyydeksi tai pelkäksi typeryydeksi.

""Sukupuolen tasa-arvon tavoittelusta pitää edetä pidemmälle ja ryhtyä purkamaan kahteen sukupuoleen perustuvaa sukupuolijärjestelmää.""

En tiedä tiedätkö mikä on sukupuolijärjestelmä,mutta se on juuri se järjestelmä joka ei ole niinkään riippuvainen valtiosta vaan kyse on myös arkisista perinteistä,arkisista käyttäytymissäännöistä,perinteistä jns. joista sitten taas johtuu puhetavat,pukeutumistavat jne. Lyhyesti kuvailtuna..ajatustottumuksista. Ajatustottumusten avaaminen ja niiden kriittinen tarkastelu on _aina_ kannatettavaa. Tuskin olet edes eri mieltä tästä asiasta. Mutta mielestäni kiinnitit hieman ohuesti huomiota tähän kohtaan.

""Hierarkioiden purkaminen vaikuttaa myös talouteen: kapitalismi toimii naisten palkatta tekemän työn varassa.""

Maksetaanko naisille palkkaa lisääntymisestä tai lasten hoitamisesta? Kapitalismi ei niinkään tarvitse mihinkää markkinataloutta vaan sitä yksityisomistusta. Se näkyy sitten sellaisina tekijöinä kuin patentit,tekijänoikeudet vaikkakin ne ovat melko pitkälle markkinataloutta vastaan.

""Kasvatus kohti tasa-arvoa" tarkoittaa käytännössä lapsiin kohdistuvaa kommunistista aivopesua."

Ja sitten tietysti lapsen kasvatus pois tasa-arvosta tarkoittaa kapitalistista aivopesua. Sitäkin kun on..

"Peruskoulujen tehtävä on tukea lapsen henkistä kehitystä ja rakentaa pohjaa lapsen yleissivistykselle ja itsenäiselle ajattelulle."

Kerrohan millaista henkistä kehitystä peruskoulun tehtävä on tukea? Laittaa jokainen lapsi valmistautumaan sotaan tai kilpailemaan henkensä edestä? Sitä saa niittää mitä kylvää..ja tuota on kyllä tehty,myös melko huonoksi todettu.

Menee kommentti niin pitkäksi ettei nyt mennä tämän pidemmälle.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

"Ja taas toisaalta.. feminismiä kannattavat kannanotot pyritään leimaamaan joko tietämättömyydeksi tai pelkäksi typeryydeksi."

Omasta mielestä pyrin enemmänkin osoittamaan että feminismi on voimakkaasti vasemmistolainen liikehdintä, jolloin sitä kohtaan esitetty kritiikki voi syntyä muustakin kuin "tasa-arvon" vastustamisesta.

"Mutta mielestäni kiinnitit hieman ohuesti huomiota tähän kohtaan."

Emme varmaankaan ole asiasta eri mieltä, kuten itse totesit. En juuri avannut tuota kohtaa, sillä kyseinen lainaus se ei sisältänyt suoria toimenpiteitä jolla tämä "bipolarisuus" murskattaisiin.

"Kapitalismi ei niinkään tarvitse mihinkää markkinataloutta vaan sitä yksityisomistusta."

Minun on hankala kuvitella markkinataloutta ilman yksityistä omistusoikeutta.

"ja sitten tietysti lapsen kasvatus pois tasa-arvosta tarkoittaa kapitalistista aivopesua. Sitäkin kun on.."

En kyllä toivoisi minkäänlaista aivopesua, vaikkakin täydellinen objektiivisuus on opetuksessa hyvin vaikeaa saavuttaa. Suhtaudun ehdotettuun "tasa-arvoiseen kasvatukseen" nuivasti pitkälti sen takia, koska vasemmistolaisten ja oikeistolaisten käsitykset tasa-arvosta poikkeavat niin paljon toisistaan.

"Kerrohan millaista henkistä kehitystä peruskoulun tehtävä on tukea?"

Esimerkiksi matematiikkaa, maantietoa, kielitaitoa kuin myös itsensä ilmaisua taiteen avulla. Poliittisemmat aiheet jättäisin mielelläni paljon myöhemmälle ajanjaksolle.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Joudun siis palaamaan tuohon vieläkin,että kapitalismi ei ole synonyymi markkinataloudelle. Itseasiassa markkinatalous toimisi ehkä jopa vielä hienommin täysin kommunistisessa taloudessa,koska siellä ei olisi patentteja eikä tekijänoikeuksia. Siellä markkinat ratkaisisivat,ei omistajat markkinoiden ohjaajina.

Markkinatalous näin ollen ei vaadi oikeastaan edes omistusoikeuttakaan ainakaan siinä muodossa missä varmaankin tarkoitit. Funktionaalinen omistus taas on jopa kommunismissakin pakollista esim. hammasharjan jakaminen on hieman epäkäytännöllistä.

Toimituksen poiminnat

Sivut