Kansojenherra Oikealla ja oikeassa - Kansallisliberaalia pohdintaa

Muutoksen eduskuntavaaliohjelma on positiivinen vaihtoehto

  • Muutoksen eduskuntavaaliohjelma on positiivinen vaihtoehto

Muutos 2011 julkisti elokuussa eduskuntavaaliohjelmansa tulevia vaaleja varten, joka on tähän mennessä saanut sangen vähäistä huomiota osakseen. Ohjelma on melko toimiva kompromissi perinteisen oikeiston ja vasemmiston välillä, jonka lisäksi se sisältää muutamia libertaareja kantoja omasta vaaliohjelmastani. Erityisesti puolueen positiivinen suhtautuminen vapaampaan markkinatalouteen tekee siitä mielenkiintoisen vaihtoehdon perinteiselle konsensuspolitiikalle, missä verojen korotukset ja kansalaisten kiusaaminen pyritään mieltämään "vastuulliseksi politiikaksi". Puolueen ohjelma on jaettu seitsemään teesiin, jotka keskittyvät pitkälti Muutoksen perusarvojen ympärille:

 

1) Sitovat kansanäänestykset otetaan käyttöön. Yli 50 000 kannattajaa saaneiden kansalaisaloitteiden hyväksyminen on siirrettävä eduskunnalta kansalle.

 

Sitovat kansanäänestykset tarkoittavat vaalijärjestelmää, missä 50 000 kannattajaa keränneet aloitteet siirtyvät suoraan kansan päätettäväksi. Nykyisessä järjestelmässä äänestäjät joutuvat äänestämään eduskuntavaaliehdokasta, jonka kyky ajaa äänestäjille tärkeitä asioita on riippuvainen puolueen johdon virallisesta linjasta. Yksittäiset aloitteet, kuten esimerkiksi sukupuolineutraali avioliitto, Suomen EU-jäsenyys, kannabiksen dekriminalisointi ja nuuskan myynnin vapauttaminen ovat tällä hetkellä puoluepoliittisen pelin alaisuudessa, jolloin kyseisiä asioita voidaan ajaa vain silloin, mikäli se antaa puolueille mahdollisuuden kalastaa ylimääräisiä ääniä. Suorat kansanäänestykset hajauttaisivat poliittista päätäntävaltaa puolue-eliitiltä ruohonjuuritasolle.

 

2) Suomalaisen sananvapaus on pyhä ja loukkaamaton. Jotta ongelmat voitaisiin ratkaista, asioista on voitava puhua niiden oikeilla nimillä.

Sananvapaus on jokaisen sivistyneen valtion kulmakivi, joka pitää sisällään mahdollisuuden keskustella myös epäkorrekteiksi mielletyistä asioista. Julkisen vallan ei tulisi rajoittaa "kansallisen turvallisuuden" nimissä ihmisten oikeutta ilmaista itseänsä, sillä kyseinen yhteiskunnan turvallisuuteen tähtäävä suitsiminen on harvoin tasapuolista.

Sananvapautta voidaan yksilön kohdalla rajoittaa vain silloin, jos sitä sovelletaan rikollisiin käyttötarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi tappouhkaukset, kiristys tai henkilöön kohdistuva törkeä kunnianloukkaus. Kulttuuria, poliittista ideologiaa tai uskontoa tulisi voida kritisoida täysin vapaasti, sillä niihin kohdistuva kritiikki ei kohdistu yksittäisiin ihmisiin.  Ideologioiden ja aatteiden kritisointi ei myöskään heikennä yksittäisen ihmisen turvallisuutta. 

 

3) Maahanmuuttopolitiikan on oltava vastuullista ja Suomen omasta edusta lähtevää. Rikollisten maahantulo on estettävä ja täällä vakaviin rikoksiin syyllistyneet karkotettava. Sosiaaliturva on muutettava asumis- ja kansalaisuusperusteiseksi, siis vain Suomessa asuville Suomen kansalaisille.

Suomen tulisi luopua monikulttuurisesta yhteiskuntakokeilusta. Kymmenien tuhansien ihmisten asuttamistoiminta, elatus ja kotouttaminen voivat olla muutamalle kantasuomalaiselle hyvä bisnes, mutta suurimmalle osalle ihmisistä pelkkä rasittava menoerä. Suomalaisen lainsäädännön tulisi olla kulttuurineutraali, joka koskee kaikkia yksilöitä heidän omasta taustastaan riippumatta. Jokaista ihmistä tulisi kohdella vain yksilönä, eikä pyrkiä kategorisoimaan häntä mihinkään erityistoimenpiteitä vaativaan sosio-ekonomiseen tai etniseen viiteryhmään. Maahanmuuttajia ei tulisi nähdä eksoottisina olentoina, vaan oman vahvan kulttuuriperinnön omaavina ihmisinä, jotka harvoin innostuvat luonnottomasta kosmopoliittisesta ihanteesta. Niin kauan kun Suomessa on vielä julkinen sosiaalihuolto, tulee kakunjakajien määrää pystyä rajoittamaan.

Minimivaltiossa vapaa maahanmuutto ei olisi ongelma, sillä silloin maahan saapuva väestö ei tuottaisi minkäänlaista taloudellista rasitusta muille ihmisille. Tätä ihannetta on vain käytännön politiikassa lähes mahdotonta toteuttaa.

 

4) Suomen on aloitettava valmistautuminen euroalueesta eroamiseen ja oman kansallisen valuutan käyttöönottoon.

 

Muutos haluaa järjestää Suomen EU-jäsenyydestä uuden kansanäänestyksen. Puolue on profiloitunut vahvasti eurokriittisenä puolueena, joka vastustaa niin EU-maiden sisäisiä tulonsiirtoja, EU:n keskusjohtoista politiikkaa ja EU:n jäsenmaihin kohdistamaa säännöstelyä. EU on myös libertaarissa näkökulmassa vakava ongelma, sillä se  keskittää poliittista valtaa ylikansalliselle poliittiselle eliitille, rajoittaa jäsenmaiden oikeutta itsenäiseen politiikkaan ja alistaa taloutensa hyvin hoitaneet kansantaloudet kasvavien unionin sisäisten tulonsiirtojen rahoittajiksi. EU on myös kunnostautunut sananvapauden rajoittamisessa, aselainsäädännön tiukentamisessa ja feministisessä politiikassa.

Euroalueen ulkopuolelle siirtyminen vapauttaisi Suomen EU:n sisäisistä tulonsiirroista ja antaisi samalla mahdollisuuden oman kansallisen talouspolitiikan ylläpidolle. Vaikkakin kansallinen hallinto ei välttämättä suoraan edesauta liberaalia kehitystä, antaa se muutokseen kuitenkin paremmat mahdollisuudet kuin ylikansallisen eurooppalaisen liittovaltion osana oleminen.

 

5) Valtion ja kuntien velkaantuminen on pysäytettävä. Julkisen sektorin menoja on karsittava reilusti. Julkisen sektorin leikkaukset koskettavat kaikkia suomalaisia, mutta niitä ei pidä aloittaa tekevistä käsistä vaan poliittisista palkkioviroista ja suojatyöpaikoista. Puoluetuet ja muut poliittisin perustein maksettavat tuet on karsittava kokonaan pois. Suomalaisten verovarojen jakaminen ulkomaille esimerkiksi pankkitukien muodossa on lopetettava tyystin.

Julkisen sektorin karsiminen on ennenkuulumatonta Suomen poliittisessa kentässä. Suomen julkisen talouden karsiminen ja velkaantumisen pysäyttäminen on ensiarvoisen tärkeää tulevien sukupolvien kannalta, jotka joutuvat maksamaan nykyisten päättäjien poliittiset päätökset. Suomen tulisi pyrkiä aktiivisesti purkamaan nykyistä hyvinvointivaltiota ja antaa enemmän valtaa vapaalle markkinataloudelle. Suomesta tulisi tehdä maa, johon ulkomaalaisten on helppo investoida, jossa on helppo työllistyä ja jossa yksittäisten ihmisten ahkeruutta ei vesitettäisi julkisen säännöstelyn toimesta. Valtion tulisi tämän lisäksi luopua kaikista yritystuista.

 

6) Byrokratiaa on vähennettävä. Suomalaisilla on oltava vapaus tehdä ja yrittää. Järjetön byrokratia on tällä hetkellä suuri yrittämisen ja työllistämisen este, joka haittaa erityisesti pienyrittäjiä. Turha byrokratia tuntuu myös monen suomalaisen arjessa.

Pienet ja keskisuuret yritykset tietävät hyvin sen, kuinka paljon julkinen valta voi rajoittaa heidän taloudellista toimeliaisuutta. Turhan säännöstelyn purkaminen, kuten esimerkiksi baarien aukioloaikojen, alkoholinmyynnin, nuuskan ja muiden päihteiden vapauttaminen lisäisivät huomattavasti taloudellista toimeliaisuutta, joka näkyisi myös verotulojen kasvuna. Yleiset lupakäytännöt, jotka liittyvät niin kaavoitukseen, energiapäästöihin ja yleissitoviin työehtosopimuksiin tulisi purkaa paremman taloudellisen tuottavuuden takia.

Yleisten kieltojen purkamisen lisäksi kokonaisveroasteen huomattava tiputus tulisi olla talousohjelman lopullisena päämääränä, sillä taloudellisen toimeliaisuuden ja ahkeruuden tulisi olla aina kannattavaa. Menestyvän yrityksen ainoa tehtävä on voiton tuottaminen omistajilleen.

 

7) Suomen kansalaisten työvoiman on oltava valtion erityisessä suojeluksessa. Julkisen vallan on edistettävä suomalaisten työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tämän ei kuitenkaan pidä tapahtua tempputyöllistämisen ja julkisen sektorin työpaikkojen lisäämisen kautta, vaan poistamalla työllistämisen esteitä ja alentamalla työllistämisen kustannuksia, jotta yksityiselle puolelle saadaan lisää oikeita työpaikkoja. Työttömiä ei pidä syyllistää siitä, että työpaikkoja ei ole, vaan niitä on pyrittävä luomaan lisää antamalla suomalaisille vapaus tehdä työtä ja yrittää. Kaikki nykyiset rakenteet on voitava kyseenalaistaa luotaessa uutta, yrittäjäystävällisempää Suomea.

 

Seitsemäs kohta ohjelmasta on erityisen hyvä, sillä se osoittaa syvää ymmärrystä yksityisen sektorin taloudellisesta merkityksestä. Julkinen sektori on aiemmin luotu tuottamaan niitä hyödykkeitä ja palveluja, joiden tuottaminen ei ollut kannattavaa yksityisillä markkinoilla. Sen rooli on kuitenkin muuttunut huomattavasti, sillä nykyään se on ominut itselleen paljon niitä asioita, jotka alun perin kuuluisivat yksityisen sektorin piiriin. Julkinen palveluntuotanto synnyttää väistämättä julkisen monopolin, joka toiminnallaan ja sääntelyllään estää yksityisten toimijoiden tulon markkinoille.

Runsaan julkisen palvelutuotannon vaikutus näkyy myös taloudellisena tehottomuutena, sillä julkiselta puolelta puuttuu markkinoille tyypillinen tulosvastuullisuus. Julkiselta palveluntuotannolta puuttuu myös kannustimet palveluiden tehostamiselle, sillä kyseisten laitosten rahoitus ei tule asiakkailta, vaan kaikilta veronmaksajilta kollektiivisesti. Todellinen talouskasvu ja uudet innovaatiot syntyvät todellisuudessa vain yksityisten toimijoiden vapaasta vaihdannasta. Tässä mielessä Suomea ei tarvitse poliittisen vallan toimesta "pelastaa", sillä se pelastaa kyllä itse itsensä, jos ihmisten toimeliaisuudelle ja ahkeruudelle annetaan vain mahdollisuus toimia.

Huhtikuussa järjestettävät vaalit tulevat olemaan erittäin mielenkiintoinen tapahtuma. Muiden puolueiden julkisten lausuntojen perusteella voidaan ainakin todeta se, että Muutoksen ohjelma on ainakin talouspolitiikaltaan piristävän erilainen.

---

Tuukka Kuru

M11

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän ilikka kuva
Ilkka Partanen

Toivotan mitä parhainta onnea ja menestystä vaaleihin!

Jari Leino

Erinomaisen hyvä katsaus Muutoksen vaaliohjelmaan libertaarista näkökulmasta!

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Sinänsä hyvä, että vaaleissa on selkeä vaihtoehto olemassa, vaikka tuskin teitä äänestän. Veropollitiikasta täsmennystä, progressio, vaiko tasavero? Entäs asevelvollisuuskysymys?

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Voin tältä osin vastata vain omasta puolestani.

Kannatan Viron mallin mukaista tasaveroa, joka olisi mielestäni riittävä 20% tasolla. Tietenkin tätä matalampikin sopisi minulle oikein hyvin.

Vastustan itse asevelvollisuutta, mutta puolueella ei ole siihen selvää kantaa. Todennäköisesti Muutos haluaisi järjestää asiasta kansanäänestyksen.

Käyttäjän jounikaskiharju kuva
Jouni Kaskiharju

Erinomaista settiä! Terveisiä sinne pohjoiseen täältä etelän 'lämmöstä' :)

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru
Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Päätitpä kuitenkin kommentoida :)

Käyttäjän JoriKostiainen kuva
Jori Kostiainen

Tuukka Kuru.

Tärkeintä on kuitenkin vastaanottaa Jeesus.

http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/179...

Kun Suomi ja suomalaiset ottavat Hänet vastaan runsain mitoin, antaa Jumala meille myös "uuden Nokian". Mutta siis vain jos otamme Hänet vastaan. Muuten jäämme ilman.

http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/179...

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Jeesus ei ainakaan tällä hetkellä kovinkaan suurella tarmolla torju Suomen kansantalouden kroonista alijäämää. Luottaisin tässä tilanteessa mielummin yksityiseen sektoriin.

Käyttäjän JoriKostiainen kuva
Jori Kostiainen

Tuukka Kuru.

Kiitos kommentistasi.

Hmmm...mielenkiintoista. Kristitty, joka ei luota Jeesukseen. Etkö ole lukenut tätä Raamatunkohtaa:

"Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee'.""

-Evankeliumi Matteuksen mukaan 4:4
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Matt.4.html

---

Tässä myös lainaus 11.11.2014 kirjoituksestani "Miksi Jumala ei anna meille uutta Nokiaa?":

"Hyvät lukijat: Nuo edellä mainitsemani indikaattorit alkavat heti kääntyä vihreän puolelle, kun annamme Jeesuksen Hengen vaikuttaa itsessämme ja Suomessa. Emme yksinkertaisesti voi vain päättää, että nyt lopetamme velkaantumisen, tai että haluamme vähentää työttömyyttä. Tai että haluamme maahamme lisää teollisuustyöpaikkoja. Ei, emme me sitä itse pysty tekemään. Ainoastaan Jeesuksen Henki antaa meille tarvittavan voiman tähän muutokseen. Jos pystyisimme toteuttamaan tämän muutoksen itse, ilman Jeesusta, olisimme pystyneet siihen jo aikapäiviä sitten."

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru Vastaus kommenttiin #12

En ole minkään uskonnollisen yhteisön jäsen. Uskonnolliset julistukset eivät muutenkaan oikein tähän aiheeseen liity, joten puhukaamme mielummin tulevista eduskuntavaaleista.

Käyttäjän pahis kuva
Samuli Pahalahti

"Muutos 2011 julkisti elokuussa eduskuntavaaliohjelmansa tulevia vaaleja varten, joka on tähän mennessä saanut sangen vähäistä huomiota osakseen."

Ehkä siihen on ihan hyvä syy? Muutoksen kannoilla ei tule olemaan mitään merkitystä käytännön politiikassa ja ihmiset ymmärtävät tämän.

Käyttäjän JouniM kuva
Jouni Minkkinen

Toki samanlaista voitiin sanoa aikoinaan Persuista ja monesta muusta pienpuolueesta. Yllätyksiä voi kuitenkin tulla ja M11 voi olla jopa puolue jonka puolesta ääneni tulen antamaan, ja meitä voi olla useampia :)

Ei Muutoskaan toki täydellinen ole ja rinnekin on pesiytynyt ihan oikeita rasisteja joukkoon, mutta kun saavat pahimmat kuriin niin sieltä voisi löytyä jopa sellainen linja mahammuuttoon jonka itse voisin allekirjoittaa.

EU:stakaan en ole ihan varma sillä nykyistä virkamiesarmeijaa, vaikkakin myös ruokkimaan - myös vastustamaan löytyy lääkkeitä EU:n arsenaalista.

Toisaalta, minkä puolueen kannoilla tässä maassa edes on mitään merkitystä :D

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Niin, tarkoitin että sitä ei ole juurikaan käsitelty missään blogissa tai keskusteluryhmässä. Mielestäni puolueen vaaliohjelma on ihan yhtä merkityksellinen riippumatta siitä paljon sillä on paikkoja eduskunnassa. Muutoksella niitä edustajia on tällä hetkellä yksi.

Suuren merkityksen käytännön politiikassa saa halutessaan ilman ohjelmaakin.

Käyttäjän pahis kuva
Samuli Pahalahti

Aika harvoin minkään puolueen ohjelmista keskustellaan. Yleensä ne eivät kiinnosta ketään, koska politiikkaa ei tehdä mitenkään pitkäjänteisesti, vaan mennään sen mukaan mikä asia kulloinkin sattuu olemaan pinnalla. Äärimmäisen harva äänestäjä vaivautuu lukemaan edes sen puolueen ohjelmaa, jolle äänensä antaa – puhumattakaan muiden puolueiden ohjelmista.

Käyttäjän FijaSaarni kuva
Fija Immonen

Samuli Pahalahti: "Muutoksen kannoilla ei tule olemaan mitään merkitystä käytännön politiikassa ja ihmiset ymmärtävät tämän."

- Mitä tarkalleen ihmiset sinun mielestäsi ymmärtävät? Että heidän äänellään ei ole pienintäkään merkitystä, sillä sillä mennään miten valtapuolueet käskevät ja päättävät?

Muutos2011 tarjoaa todellisen vaihtoehdon ummehtuneeseen ja mädäntyneeseen politiikkaan, mutta kun se sattuu olemaan "väärä puolue", sillä vaihtoehdolla ei ole mitään merkitystä sinulle. Kansan tahdolla ei siis sinun mielestäsi ole pienintäkään väliä. Hienoa, että olet sentään avoimesti rehellinen.

Muutos2011 ajaa kaikin puolin kansalaisten etua toistaen, että vain enemmistön tahdon mukaan meneminen on aitoa demokratiaa. Se kannattaa suoraa demokratiaa siksi, koska näkee kansan tahdon kriittisen tärkeänä. Jopa siinä tapauksessa, että kansa äänestää muutoksen tavoitteita vastaan. Jos enemmistön tahto on lisää vahingollista maahanmuuttoa ja segregoituneempi yhteiskunta, sen tahto toteutukoon. Kerrankin joku poliittinen taho pitää kansan näkemyksiä tärkeinä ja arvokkaina, olivat ne millaisia tahansa. Tämä on väärin, koska "väärät tyypit, rasistifasistinatsit". Jo on aikoihin eletty!

Käyttäjän pahis kuva
Samuli Pahalahti

"Mitä tarkalleen ihmiset sinun mielestäsi ymmärtävät? Että heidän äänellään ei ole pienintäkään merkitystä, sillä sillä mennään miten valtapuolueet käskevät ja päättävät?"

Jep, ja sen lisäksi ihmiset ymmärtävät, että poliittiset ohjelmat tehdään vain vaaleja varten. Kun vaalit ovat ohi, ne unohdetaan kokonaan.

"Muutos2011 ajaa kaikin puolin kansalaisten etua toistaen, että vain enemmistön tahdon mukaan meneminen on aitoa demokratiaa. Se kannattaa suoraa demokratiaa siksi, koska näkee kansan tahdon kriittisen tärkeänä. Jopa siinä tapauksessa, että kansa äänestää muutoksen tavoitteita vastaan."

En ole oikein ikinä tajunnut, mitä hienoa tässä on. Jos enemmistö haluaa tappaa kaikki vasenkätiset, niin se on ihan ok? Tai tatuoida hakaristin jokaisen vauvan otsaan? Tai myydä kaikki mustalaiset seksiorjiksi?

"Kerrankin joku poliittinen taho pitää kansan näkemyksiä tärkeinä ja arvokkaina, olivat ne millaisia tahansa. Tämä on väärin, koska "väärät tyypit, rasistifasistinatsit". Jo on aikoihin eletty!"

Itse ainakin pidän demokratiaa tyhmänä siksi, koska se tuottaa huonoja lakeja ja sitä kautta huonon yhteiskunnan. Omassa ihanneyhteiskunnassani demokratian määrä olisi luonnollisesti minimoitu. Sillä ei ole mitään väliä, millainen porukka demokratiaa kannattaa, minun silmissäni ne kaikki ovat yhtä hörhöjä.

Toimituksen poiminnat

Sivut